Επιχειρήσεις: Πώς θα λάβουν δάνειο με επιδότηση επιτοκίου


Ενεργοποιείται, προς όφελος των επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων και αυτοτελώς εργαζομένων το σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19.

Ο «Φιλελεύθερος» παρουσιάζει συνοπτικά ποιοι τα δικαιούνται και υπό ποιες προϋποθέσεις, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν χθες από το Υπουργείο Οικονομικών. Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, εντός της Δημοκρατίας, με οποιοδήποτε τράπεζα συμμετέχει στο σχέδιο  και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της ΕΤΕπ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Με βάση την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000. Θα υπάρχει επιδότηση επιτοκίου μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού συνολικού ποσού μέχρι €180 εκατ. για δάνεια επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.


BΩς μέσο επιτόκιο καταβολής από το κράτος υπολογίζεται για όλες τις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους το 3,50% για τα πρώτα δύο έτη και 2,00% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για τις ΜΜΕ και αυτοτελώς εργαζομένους και 1,50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσό δυνητικών δανείων των οποίων το επιτόκιο θα επιδοτείται υπολογίζεται περίπου 1,65 δισ. το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των νέων επιχειρηματικών δανείων για το 2019 (165 εκατ. ευρώ/μήνα) για τους 10 μήνες του 2020 (Μάρτιος - Δεκέμβριος 2020). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην τράπεζα για να αιτηθούν επιδοτούμενο δάνειο υπογεγραμμένη δήλωση από εγκεκριμένο λογιστή ή τον εξωτερικό ελεγκτή, ότι η επιχείρηση / αυτοτελώς εργαζόμενος δεν ήταν ήδη προβληματικοί στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Υπογεγραμμένη δήλωση του αιτητή για το αριθμό των υπαλλήλων της επιχείρησης / αυτοτελώς εργαζόμενου κατά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και του τομέα δραστηριοποίησής του. Υπογεγραμμένη δήλωση από τον αιτητή αν έλαβε ή όχι την εφάπαξ χορηγία του σχεδίου επιδότησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζόμενων καθώς και το ύψος της χορηγίας.

Υπογεγραμμένη δήλωση από τον αιτητή με την οποία θα δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που του παραχωρηθεί η επιδότηση στη βάση του σχεδίου και αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι κατά τη χρονική περίοδο παραχώρησης της επιχορήγησης δεν πληρούσε τις βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου (προβληματική επιχείρηση, απολύσεις προσωπικού, μη διευθέτηση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, σκοπός παραχώρησης δανείου) θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της επιχορήγησης που έχει λάβει για την περίοδο μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους από την ημερομηνία παραχώρησης της επιχορήγησης.


Βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους και των υποχρεώσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Η ημερομηνία της βεβαίωσης δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον περί της προστασίας των φυσικών προσώπων νόμου έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Πηγή:Φιλελεύθερος