Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης 

Ο διαδικτυακός τόπος www.neammochostos.com , < εφεξής καλούμενη η <ιστοσελίδα> προσφέρει τη χρήση/πρόσβαση/υπηρεσίες της  υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης και ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης των σελίδων /υπηρεσιών της ιστοσελίδας παρακαλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της ιστοσελίδας ΜΟΝΟ εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υφιστάμενες καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες προστεθούν/συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα  υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός όπου προβλέπεται/αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα της όπως τροποποιήσει οποτεδήποτε και ως ήθελε αποφασίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και επίσκεψης της. Οι τροποποιήσεις των όρων χρήσεων θα ανακοινώνονται σε αυτή την σελίδα γι’ αυτό παρακαλείσθε όπως την επισκέπτεσθε συχνά και διαβάζεται το περιεχόμενο της.  Σε περίπτωση που συνεχίζεται την πρόσβαση/ χρήση της ιστοσελίδας μετά από οιεσδήποτε τροποποιήσεις των όρων χρήσης ,αυτό θα συνιστά αποδοχή των τροποποιήσεων.

Άνευ βλάβης των προαναφερόμενων , η ιστοσελίδα διατηρεί και διαφυλάσσει επίσης το δικαίωμα να καταργεί τις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα υπηρεσίες ή να δημιουργεί νέες δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών και δίχως να χρειάζεται σχετική τροποποίηση των παρόντων όρων.

Σε περίπτωση διαφωνίας ,ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται όπως  δεν προβεί σε χρήση/επίσκεψη των σελίδων/υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων/υπηρεσιών της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η ιστοσελίδα αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια , τη διαγραφή , την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/ υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς ( πχ παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών . Επίσης ο επισκέπτης/χρηστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ -ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ

H ιστοσελίδα δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών της σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ),  ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018 καθώς και με  την εκάστοτε εν ισχύ εθνική νομοθεσίας  για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Το neammochostos.com δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του neammochostos.com σε κανένα τρίτο φορέα εκτός σε υπηρεσίες  όπου  δίδεται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη

Άνευ βλάβης των ανωτέρων η Ιστοσελίδα μπορεί να διοχετεύσει και να αποκαλύψει  προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης. Επίσης η Ιστοσελίδα δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών σε περιπτώσεις όπου α)  υπάρχει υφιστάμενη ή μελλοντική νομική διαδικασία και επιθυμεί να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νομικά της  δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους για την αποφυγή απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου),β)  στον αγοραστή (ή ενδεχόμενο αγοραστή) οποιασδήποτε δραστηριότητας ή περιουσιακού στοιχείου σκοπεύσει (ή εξετάσει) να πουλήσει

(ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εύλογα πιστεύει ότι μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή για την αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών, όταν κατά την εύλογη κρίση των αρμοδίων της ιστοσελίδας  αυτό το δικαστήριο ή αρμόδια αρχή θα ήταν εύλογα πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.


Επίσης η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών για: 

 α) την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας,

 β) να προωθηθούν λογαριασμοί, τιμολόγια και υπομνήσεις πληρωμής καθώς και για να εισπραχθούν από την ιστοσελίδα πληρωμές από το χρήστη ,

γ) να διαχειρίζεται η ιστοσελίδα ερωτήματα και παράπονα που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, χρήστες  του ιστότοπου ή συνδεόμενες εφαρμογές

δ) να διατηρείται η ιστοσελίδα καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες

ε) Εάν υποβάλλει ο χρήστης προσωπικά στοιχεία για δημοσίευση στην ιστοσελίδα  ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, θα δημοσιεύονται και θα γίνεται χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την άδεια που παρέχει ο χρήστης/ επισκέπτης .


Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα οι χρήστες/επισκέπτες  ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ή τις οποίες υποβάλλουν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, ανά τον κόσμο. Δεν μπορεί η ιστοσελίδα να αποτρέψει τη χρήση, ή την αθέμιτη χρήση, των πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του τυχόν εκτελεστικού Κυπριακού νόμου και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό, τι ο νόμος ορίζει. Ρητώς αποδέχεται ο χρήστης τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα Ενότητα.

.

IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών , φωτογραφιών ,σχεδίων ,κειμένων , των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του δικτυακού τόπου , αποτελούν πνευματική  ιδιοκτησία , κατατεθειμένα σήματα  και σήματα υπηρεσιών της ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου  και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης ,αντιγραφής , τροποποίησης, αναπαραγωγής , αναδημοσίευσης ή να ‘φορτωθεί’, να μεταδοθεί ή ,α διανεμηθεί με οιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προιόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών ,εταιρειών , συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων ,αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει , πωλεί ,μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχόμενου της ιστοσελίδας.


ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ' οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου.


Οι χρήστες συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας για:


1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας , ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας .

11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).


Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι η ιστοσελίδα και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Επίσης, η ιστοσελίδα και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το ιστοσελίδα ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα και όλων των άλλων υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά στην μετάδοση δεδομένων από την Κύπρο και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. 

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες στις υπηρεσίες της, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. 

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η ιστοσελίδα, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. 

Σε περίπτωση πoυ η ιστοσελίδα λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια εναντίον του χρήστη που παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

 

AΓΓΕΛΙΕΣ

To Νeammochostos.com λαμβάνει στο μέγιστο δυνατόν, όσα περισσότερα μέτρα μπορεί για να ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις εξαπάτησης , παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση  δεν φέρει ευθύνη για το τι αποφασίζουν οι χρήστες του ή/και για τα προϊόντα τα οποία ανεβάζουν   οι χρήστες στην ιστοσελίδα ή/και για το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες δια μέσω των αγγελιών.

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το Neammochostos.com παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση / δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια, είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης / επισκέπτης που επιθυμεί να δημοσιεύει αγγελίες στην ιστοσελίδα πρέπει να:    

 •    δηλώνει     τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά     του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από     την ιστοσελίδα  στις     σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα     περιεχόμενα / υπηρεσίες του.

 •    Να     ενημερώνει επιμελώς την     ιστοσελίδα   άμεσα     για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων,     καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία     αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και     πλήρη.   

 •    Ο     χρήστης / επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει     ότι οι αγγελίες που επιτρέπονται είναι     μόνο για προϊόντα, υπηρεσίες και     εργασίες. Δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν     διαφημιστικό περιεχόμενο ή URL (Διευθύνσεις     ιστοσελίδων)    καθότι παρέχονται ξεχωριστές υπηρεσίες     διαφήμισης από την ιστοσελίδα    

 •    Ο     διαχειριστής της    ιστοσελίδας  διατηρεί     το δικαίωμα να προσαρμόσει τον τίτλο     της καταχώρησης ή την περιγραφή της     αγγελίας    (χωρίς βεβαίως να αλλάζει την ουσία)    ώστε να είναι σύμφωνα με τους κανόνες     του ιστότοπου.    

 •    Οι     εικόνες της καταχώρησης πρέπει να     αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά και μόνο     το προϊόν της καταχώρησης. Λογότυπα     εταιριών και διαφημίσεις απαγορεύονται    κάτω από την ενότητα των αγγελιών,     καθότι υπάρχει ξεχωριστή υπηρεσία     διαφημίσεων η οποία προσφέρεται από     την ιστοσελίδα.    ( εκτός όπου ρητώς προνοείται διαφορετικά     στην ενότητα των αγγελιών)         

 •    Απαγορεύεται     αυστηρώς η χρήση αγγελιών – διαφημίσεων     για καταχωρήσεις, όπως: ναρκωτικά και     καπνός, όπλα οποιουδήποτε τύπου (πλην     αυτών που αφορούν το κυνήγι), πορνογραφικό     υλικό, φαρμακευτικά προϊόντα, κλεμμένα     αντικείμενα, προσβλητικό υλικό για     άτομα, εθνικότητες, δημόσια πρόσωπα ή     εμβλήματα.


Το Neammochostos.com ΔΕΝ ελέγχει οιανδήποτε συναλλαγή γίνεται μεταξύ των πωλητών ή και των ενδιαφερόμενων ή και οιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας ή/και τρίτα πρόσωπα και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις συναλλαγές οι οποίες γίνονται μεταξύ τους. 

Το Νeammochostos.com ΔΕΝ ελέγχει , την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία ή/και τα προϊόντα  των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Αγγελιών ή/και των προϊόντων  που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα.

Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να επιδεικνύει την δέουσα επιμέλεια , όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε μέσος λογικός άνθρωπος, πριν προχωρήσει σε οιανδήποτε συναλλαγή για αγορά οιουδήποτε προϊόντος ή για να αποδεχτεί πρόταση εργασίας ή/και οιασδήποτε υπηρεσίας.

Το Νeammochostos,com για λόγους ασφαλείας συμβουλεύει τους χρήστες του ή/και τρίτα πρόσωπα τα κατωτέρω:    

 1.    To Νeammochostos.com      σε     καμία    περίπτωση     δεν αναμιγνύεται σε οιανδήποτε συναλλαγή     πληρωμής μεταξύ των χρηστών ή και     οιονδήποτε τρίτων ατόμων και σε καμία     περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οιανδήποτε     απάτη η οποία ήθελε προκύψει μεταξύ     των συμβαλλόμενων μερών .     

 1.    Το Νeammochostos.com,     συμβουλεύει τους χρήστες όπως λάβουν     όλα τα απαραίτητα μέτρα προτού καταβάλουν     οιονδήποτε ποσό για την αγορά οιουδήποτε     προϊόντος το οποίο αναρτιέται στην εν     λόγω αγγελία και συγκεκριμένα να μην     καταβάλουν οιονδήποτε ποσό προκαταβολικά      αλλά τουναντίον να  βεβαιωθούν ότι θα     παραλάβουν το προϊόν ταυτόχρονα με την     καταβολή του ποσού . Σε περίπτωση που     οι χρήστες αποφασίσουν να προχωρήσουν     σε διαφορετική διευθέτηση από την     προαναφερθείσα ,το Neammochostos.com    δεν φέρει καμία ευθύνη  και την     αποκλειστική ευθύνη την φέρει ο χρήστης     ή/και ο ενδιαφερόμενος ή/και οιονδήποτε      εκ των συμβαλλόμενων μερών. 

 1.    Το Νeammochostos.com,     δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα     του προϊόντος το οποίο τοποθετούν οι     χρήστες του ή/και την καταλληλόλητα     των υπηρεσιών που δημοσιεύουν οι χρήστες     του στις αγγελίες.   

 1.    Σε περίπτωση     που σας σταλούν παραπλανητικά email    και sms    τα οποία σας προτρέπουν να     δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, στοιχεία     τραπεζικού λογαριασμού, πιστωτικής     κάρτας, λογαριασμό PayPal, κ.α,     να τα αγνοήσετε και να προχωρήσετε     άμεσα σε διαγραφή των εν λόγω  μηνυμάτων      ειδικότερα  εάν     πριν δεν έχετε πιστοποιήσει τα στοιχεία     του προσώπου που ζητά τις εν λόγω     πληροφορίες.

 1.    Το Νeammochostos.com     δεν γνωστοποιεί     κανένα στοιχείο σας στους ενδιαφέρομενους,     εκτός από όσα εσείς επιλέγετε    να γνωστοποιήσετε.     

 1.    Το Νeammochostos.com    δεν θα σας ζητήσει     ποτέ και με κανένα τρόπο προσωπικά σας     στοιχεία μέσω μηνύματος σε κινητό (sms,     viber, whatsapp) είτε μέσω e-mail. Είναι προσωπικά     δεδομένα και δεν     πρέπει να τα αποκαλύπτετε σε κανέναν.    Σε περίπτωση που αποφασίσετε να τα     αποκαλύψετε σε οιονδήποτε χρήστη ή/και     ενδιαφερόμενο τότε θα φέρετε αποκλειστική     ευθύνη .

 1.    Μη στέλνετε ποτέ προσωπικά     σας στοιχεία ή στοιχεία των συναλλαγών     σας μέσω μίας κοινής διεύθυνσης     ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail). Με     αυτό τον τρόπο , τρίτα πρόσωπα μπορούν     εύκολα να προχωρήσουν σε υποκλοπή των     προσωπικών σας στοιχείων.

 1.    Πρώτού     προχωρήσετε σε οιανδήποτε αγορά ,     ταυτοποιήστε  πρώτα την ταυτότητα του     πωλητή, χρήστη ή/και ενδιαφερόμενου     και επιβεβαιώστε την αξιοπιστία του     πωλητή ή/και του αγοραστή.

 1.    Σε περίπτωση     που τα στοιχεία επικοινωνίας οιονδήποτε     προσώπου είναι εκτός Κύπρου , συνιστάτε     όπως δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να     μην προχωρήσετε σε συναλλαγές χωρίς     να ελέγξετε την αξιοπιστία του     συγκεκριμένου ατόμου.     

 1.    Το     Νeannomochostos.com    σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρόκειται     να στείλει στον υποτιθέμενο πωλητή/αγοραστή     email ή/και     μήνυμα  που να     εγγυάται την συναλλαγή ή την αξιοπιστία     του πωλητή ή αγοραστή.     Σε περίπτωση που λάβετε τέτοιο email    σας ενημερώνουμε ότι δεν προέρχεται     από το Νeammochostos.com     και το περιεχόμενο του πρέπει να     αγνοηθεί.     

 1.    Σε     περίπτωση που ενδιαφερόμενος σας     ζητήσει να πληρώσετε ή να πληρωθείτε     μέσω PayPal, Western Union και MoneyGram    ή/και οιανδήποτε άλλη υπηρεσία παρακαλούμε     όπως λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα     και δείξετε την δέουσα επιμέλεια ως     προς την εξακρίβωση ή/και έλεγχο της     αξιοπιστίας του ενδιαφερόμενου ή/και     χρήστη ή/και τρίτου προσώπου καθότι     είναι πολύ πιθανό     να πρόκειται για απάτη. Προσοχή     στις συναλλαγές με western    union,     paypal    , επιταγές κλπ .    

 1.    Τίποτα στην Ιστοσελίδα    του Neammochostos.com     δεν θα θεωρηθεί     έγκριση, δήλωση,     συγκατάθεση  ή     εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή     Eνδιαφερόμενο     ή οποιοδήποτε     άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε     αναφορικά με τα     προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις     εργοδοτήσεις ,τις απασχολήσεις ή/και     οιονδήποτε άλλο ζήτημα αναρτιέται στις     αγγελίες     Το Neammochostos.com, δημοσιεύει αγγελίες αναφορικά με οτιδήποτε προσφέρεται ή ζητείται και έχει το δικαίωμα να μην δημοσιεύει αγγελίες, τις οποίες κρίνει ως παραπλανητικές ή/και μη αυθεντικές ή/και αγγελίες τις οποίες θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα .  Άνευ βλαβης των ανωτέρων, το Neammochostos.com σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται ή/και την αξιοπιστία του χρήστη ή/και του ενδιαφερόμενου ή/και οιονδήποτε τρίτου προσώπου.

Το Neammochostos.com δεν ενεργεί ως μεσάζων ούτε ελέγχει και ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις συναλλαγές που ενδεχομένως συνάπτονται μεταξύ του χρήστη και του προσώπου που δημοσιεύει την αγγελία. Γι’ αυτό το λόγο χρήστης ή/και κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκλειστικά την ευθύνη να προχωρήσει και να διερευνήσει με δέουσα επιμέλεια , εάν το κείμενο της αγγελίας ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα και αν το προιόν ή οι υπηρεσίες οι οποίες δημοσιεύονται μέσω της αγγελίας και για τις οποίες ενδιαφέρεται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο  ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο παρουσιάζονται δια μέσω της αγγελίας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Οι αγορές μέσω της ιστοσελίδας διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πάροχο υπηρεσιών πληρωμής . Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Η πιστωτική κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών της ιστοσελίδας , χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός κι αν ο επισκέπτης / χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. Η ιστοσελίδα  δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή προκύψει μεταξύ των χρηστών / επισκεπτών των διαδικτυακών της τόπων και των τρίτων παροχών υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται ιστοσελίδα . Επίσης η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών/επισκεπτών, ή/και οιονδήποτε τριτων προσώπων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων.

Η ιστοσελίδα δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα, αξιοπιστία  ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) όπως επίσης ούτε αν το διαφημιστικό προιόν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφή ευθύνης. Αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι διαφημιζόμενοι εταιρείες και μη , χορηγοί  ή και δημιουργοί του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.


Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγκρίνει ή συγκατατίθεται ή  ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα.

Είναι πολιτική της ιστοσελίδας να ελέγχει για ιούς όλα τα αρχεία και έγγραφα που διαθέτει για πρόσβαση τους στο διαδίκτυο  παρόλα αυτά δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι έγγραφα και αρχεία στα οποία έχετε πρόσβαση  δεν θα περιέχουν ιούς, ούτε δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε μορφή ιού.


Η ιστοσελίδα είναι ένα ειδησεογραφικό  site, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας. Οι ειδήσεις και οι πληροφορίες που αναρτώνται/δημοσιεύονται καθημερινά, προκύπτουν από ειδησεογραφικό ρεπορτάζ των συντακτών και συνεργατών του και από διάφορες πηγές. Η ιστοσελίδα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να διασταυρώσει τις πηγές και την εγκυρότητα των ειδήσεων  που δημοσιεύει προς τους επισκέπτες/χρήστες της ,παρόλα αυτά λόγω του μεγάλου όγκου των συλλεγόμενων πληροφορίων είναι αδύνατο να μπορεί να προβλέψει οιανδήποτε λάθη, παραλείψεις ή μη εγκυρότητα των ειδήσεων σε κάποιες περιπτώσεις ,συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιανδήποτε λάθη/ παραλείψεις των πηγών ενημέρωσης .ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη / επισκέπτη και γενικά προς τη διαδικτυακή κοινότητα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή προτροπές για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων ενεργειών. Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου, χωρίς όμως να δύναται να εγγυηθεί για την αρτιότητα, πληρότητα επάρκεια και σε γενικές γραμμές καταλληλότητα αυτού. Επίσης, λόγω του όγκου των συλλεγόμενων πληροφοριών και των πολλαπλών πηγών, η ιστοσελίδα δεν εγγυάται την απουσία λαθών καθώς στη πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του περιεχομένου περιλαμβάνονται τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι κατά την χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών να προχωρούν στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών.


ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Ο χρήστης/επισκέπτης  της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την ιστοσελίδα και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας .

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/επισκέπτες.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δικαιοδοσία για επίλυση  θα έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.