Ανοιχτή θέση εργασίας στον Δήμο Αγίας ΝάπαςΟ Δήμος Αγίας Νάπας δέχεται αιτήσεις   για πρόσληψη  μιας (1)  έκτακτης   σχολικής Βοηθού για κάλυψη έκτακτης ανάγκης  του απογευματινού κοινοτικού τμήματος Νηπιαγωγείου  Δήμου Αγίας Νάπας:  

Απαραίτητα Προσόντα

- Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης

- Πτυχίο Νηπιαγωγού ή  Πτυχίο  άλλης ειδικότητας ( Σημειώνεται ότι η κατοχή πτυχίου θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν) 

- Δυνατότητα καλής επικοινωνίας

- Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια,  υπευθυνότητα  

- Κάτοχος Λευκού Ποινικού Χαρακτήρα 

Μισθοδοσία Σχολικής Βοηθού 

Σύμφωνα με τον Περί Κατωτάτων Μισθών – Διάταγμα του 2012 του Υπουργικού Συμβουλίου , ο αρχικός μισθός Σχολικής Βοηθού θα ανέρχεται σε €870  το μήνα και σε €924 μετά από συνεχή εξάμηνη υπηρεσία. 

Ωράριο Απασχόλησης 

Καθημερινά από τις 11:00 π.μ μέχρι η ώρα 17:00. Σημειώνεται ότι δύο φορές την εβδομάδα θα  απασχολείται από τις 7:15 π.μ  μέχρι τις 17:00.

Τερματισμός Απασχόλησης 

Η απασχόληση είναι προσωρινή και θα μπορεί να τερματισθεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο , αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση σύμφωνα με τον Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο. 

Όλες οι   αιτήσεις  θα πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και με φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών  σύμφωνα με τα ανωτέρω προσόντα και θα πρέπει να βρίσκονται  σε κλειστό φάκελο και να παραδίδονται στο Γραφείο της Γραμματείας του Δήμου Αγίας Νάπας, μέχρι την Δευτέρα , 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.   

(Δ.Α.Ν 21.0.0) – 18.6.2019