Αμμόχωστος: Κομπίνα εταιρειών ανάπτυξης γης - Πρόστιμο 50 χιλιάδες

Διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.000 επέβαλε σε δύο εταιρείες ανάπτυξης γης και οικοδομών που εδρεύουν στην επ. Αμμοχώστου η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, διαπιστώνοντας άσκηση αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6 του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου του 2007 (Ν.103(I)/2007).

Η απόφαση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, αφορά έρευνα που διενήργησε σε σχέση με εμπορικές πρακτικές, τις οποίες χρησιμοποίησαν οι εταιρείες κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας σε καταναλωτές και η οποία κατέδειξε ότι οι εταιρείες προέβησαν σε πώληση ακινήτου, αποκρύπτοντας από τους καταναλωτές ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες, εάν γνώριζαν, δεν θα προχωρούσαν στην υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφέρει ότι οι εταιρείες δεν ενημέρωσαν τους καταναλωτές, κατά το χρόνο πώλησης, για την ύπαρξη προϋπάρχουσας υποθήκης επί του οικοπέδου, στο οποίο θα ανεγειρόταν ακίνητο, ενώ, περαιτέρω, οι καταναλωτές δεσμεύονταν βάσει της σύμβασης  αγοραπωλησίας, με υποχρεώσεις οι οποίες δεν προσδιορίζονταν και για τις οποίες δεν είχαν καμία πραγματική δυνατότητα να γνωρίζουν πριν τη σύναψη της σύμβασης.