Χωροθέτηση γηπέδου γκολφ σε Σωτήρα και Αγία Νάπα(ΧΑΡΤΕΣ)Σε μέρος του κρατικού δάσους Σωτήρας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας και σε έκταση 770 δεκαρίων περίπου, πρότεινε η κυβέρνηση στην εταιρεία Ayia Napa Forest Golf Ltd την χωροθέτηση γηπέδου γκολφ με παρεμφερείς οικιστικές, τουριστικές και εμπορικές αναπτύξεις. Η εταιρεία αποδέχτηκε την εν λόγω πρόταση και στις 29/7/2019 υπέβαλε επίσημο αίτημα στο Τμήμα Δασών για μακροχρόνια μίσθωση κρατικής δασικής γης.
 


Την επόμενη ημέρα, το Τμήμα Δασών με επιστολή του αποτάθηκε στις συναρμόδιες Αρχές (Τμήματα/ Υπηρεσίες) και στον εμπλεκόμενο Δήμο Αγίας Νάπας, ζητώντας τις θέσεις και απόψεις τους. Στην εν λόγω επιστολή του Τμήματος Δασών αναφέρεται πως στην περίπτωση που δεν δοθεί απάντηση μέχρι τις 20/9/2019, τότε θα θεωρηθεί ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι θετικά στην εκμίσθωση της κρατικής δασικής γης. 


 

Σύμφωνα με τον "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ" και μετά απο επικοινωνία με τον Δήμο Αγίας Νάπας ζητώντας τις θέσεις του για το εν λόγω αίτημα και όπως μας απάντησαν, ο δήμος θα είναι έτοιμος να δώσει απόψεις μέχρι το τέλος του χρόνου από τη στιγμή που διεξάγει έρευνα για τη χωροθέτηση του γηπέδου εντός της κρατικής δασικής γης. Περαιτέρω, μας ανέφεραν ότι έχουν απαντήσει προκαταρκτικά γραπτώς στο Τμήμα Δασών και ανέφεραν ότι μέχρι να δοθεί η τελική θέση της Τοπικής Αρχής, η θέση της παραμένει αρνητική έχοντας υπόψη προφανώς το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από το Τμήμα Δασών για την αποστολή των απόψεων και θέσεων των ενδιαφερόμενων μερών.


Στην επιστολή του Τμήματος Δασών, αναφέρεται ότι μετά από προκαταρκτική μελέτη πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον (προέλεγχο/ screening) που διεξήχθη από το Τμήμα Δασών, προκύπτει ότι η περιοχή αυτή δεν έχει κάποιο ειδικό οικολογικό ή άλλο περιβαλλοντικό στοιχείο και ως εκ τούτου αναμένεται να μην υπάρξει πρόβλημα με την περαιτέρω περιβαλλοντική αδειοδότησή της για θέματα βιοποικιλότητας. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα γίνει στα πλαίσια της εξέτασης της αίτησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας.


 

Στο χάρτη που επισυνάπτεται στην επιστολή του Τμήματος Δασών αναφέρονται τα Κτηματικά Σχέδια 2-289-374, 2-290-374 και 2-291 -374, στα οποία φαίνεται η οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους, ο προτεινόμενος χώρος εκμίσθωσης συνολικής έκτασης 777.700 τ.μ., το γήπεδο γκολφ έκτασης 584.000 τ.μ., η περιοχή οικιστικής ανάπτυξης έκτασης 153.700 τ.μ. και η περιοχή τουριστικής ανάπτυξης έκτασης 40.000 τ.μ.

 

Σημειώνεται ότι στο ίδιο τεμάχιο, όπου προτείνεται η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης και η χωροθέτηση του γηπέδου γκολφ με παρεμφερείς οικιστικές, τουριστικές και εμπορικές αναπτύξεις, χωροθετούνται το δημόσιο νηπαγωγείο και δημοτικό σχολείο Αγίας Νάπας, το δημοτικό κοιμητήριο Αγίας Νάπας και περίκλειστα ιδιωτικά τεμάχια. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται πέντε περίκλειστα τεμάχια, τρία εκ των οποίων έχουν απαλλοτριωθεί τα τελευταία χρόνια για σκοπούς καλύτερης προστασίας, διαχείρισης και οριοθέτησης του κρατικού δάσους. Παράλληλα, το τεμάχιο διασχίζουν δύο υδατορέματα, ενώ στα βορειοδυτικά το τεμάχιο εφάπτεται με τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας. 

 

Το Τμήμα Δασών πρότεινε την εν λόγω περιοχή για σκοπούς δημιουργίας γηπέδου γκολφ και παρεμφερών αναπτύξεων στην Αγία Νάπα, μετά την αρνητική γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής ημερ. 22/1/2019, για υλοποίηση του έργου της κατασκευής γηπέδου γκολφ και άλλων συναφών οικιστικών αναπτύξεων στις περιοχές Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Κάβο Γκρέκο, στους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. 

 

 

Ψάχνουν κρατική γη για την ανάπτυξη από το 2007

 

Στην επιστολή του Τμήματος Δασών αναφέρεται το ιστορικό της απόφασης για δημιουργία γηπέδου γκολφ στην Αγία Νάπα, όπως αυτό καταγράφεται σε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου από το 2007 και εντεύθεν.

 

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 65.664, ημερομηνίας 13/6/2007, αποφάσισε με βάση τον Κανονισμό 4 των περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής γης) Κανονισμών του 2006, την εκμίσθωση στην εταιρεία Ayia Napa Forest Golf Ltd, έκτασης 575 δεκαριών για την κατασκευή γηπέδου γκολφ. Η εκμισθωθείσα γη ήταν εντός των περιοχών Natura 2000 ΤΚΣ και ΖΕΠ στο ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο και η κατασκευή του θα γινόταν χωρίς την παροχή κινήτρων.


 

Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 76.587, ημερομηνίας 26/2/2014, ακύρωσε την προηγούμενή του Απόφαση και ενέκρινε με βάση τον Κανονισμό 11 των περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμών του 2012 και 2014, την εκμίσθωση, στην ίδια εταιρεία, έκτασης 590 δεκαρίων για την κατασκευή γηπέδου γκολφ με κίνητρα, σε μια νέα θέση εντός του ΕΔΠ Κάβο Γκρέκο και των περιοχών ΤΚΣ και ΖΕΠ του Δικτύου Natura 2000.

 

Με βάση την πιο πάνω Απόφαση συνομολογήθηκε Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ του διευθυντή του Τμήματος Δασών και της εταιρείας Ayia Napa Forest Golf Ltd, και αφού το προσχέδιο της Σύμβασης έτυχε του απαραίτητου νομοτεχνικού ελέγχου, υπογράφθηκε στις 3/3/2015.

 

Τον Ιούνιο 2017, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας. Κατά την εξέταση της αίτησης και με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απέστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχετική ΜΕΕΠ και Μελέτη ΔΕΕΠ για την κρατική δασική γη, η οποία ενέπιπτε στις περιοχές Natura 2000 ΤΚΣ και ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο.

 

Μετά την εξέταση της μελέτης από την Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις 22/1/2019, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η κατασκευή και λειτουργία γηπέδου γκολφ εντός της προστατευόμενης περιοχής και των συναφών τουριστικών αναπτύξεων θα επιφέρει σημαντικές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή.