Τέλος οι μυστικές επισκέψεις σε ξενοδοχεία

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν αίσθηση με την εισαγωγή του νέου κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, η εισαγωγή του θεσμού των μυστικών επισκέψεων για σκοπούς αξιολόγησης, οδεύει προς κατάργηση πριν καλά καλά τεθεί σε ισχύ.

Την κατάργηση της πρόνοιας προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, που τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2019. Οι μυστικές επισκέψεις θα γίνονταν από εκπαιδευμένα άτομα -mystery shoppers- με αγορά υπηρεσιών και όχι από λειτουργούς του υφυπουργείου. Με το τροποποιητικό νομοσχέδιο, όμως, προβλέπεται κατάργηση των μυστικών επισκέψεων για αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Το ρόλο των... αξιολογητών θα αναλάβουν στην ουσία οι πελάτες κάθε καταλύματος, μέσω των σχολίων που θα αναρτούν σε διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων «η κατάργηση του εδαφίου 6 του Άρθρου 7 του νόμου, το οποίο αφορά τη διενέργεια μυστικών επισκέψεων στα ξενοδοχεία, ένεκα του ότι, στα πλαίσια της νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, θεσμοθετείται η εξασφάλιση υπηρεσιών/εργαλείου συλλογής στοιχείων διαδικτυακής φήμης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς επιμέτρησης και παρακολούθησης της τουριστικής εμπειρίας στα ξενοδοχεία, λύση η οποία παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για άμεση λήψη διορθωτικών μέτρων, με αποτέλεσμα ο θεσμός της μυστικής επίσκεψης στα ξενοδοχεία, που προβλέπεται να πραγματοποιείται μια φορά ανά τριετία, να είναι πλεονασμός, χωρίς προστιθέμενη αξία».

Με τον σχεδιασμό/ανάπτυξη υπηρεσιών/εργαλείο συλλογής στοιχείων διαδικτυακής φήμης (ORM – Online Reputation Management), ρόλο μυστικών επισκέψεων θα αναλάβουν, όπως αναφέρθηκε, οι πελάτες, μέσω του διαδικτύου. Μάλιστα, το εργαλείο θα χρησιμοποιείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού όχι μόνο για τα ξενοδοχεία αλλά και για τα κέντρα αναψυχής και για άλλες υπηρεσίες. Το Υφυπουργείο Τουρισμού αναμένεται στο επόμενο δίμηνο να έχει στη διάθεση του το εν λόγω εργαλείο, αφού έχει προχωρήσει στις αρχές του χρόνου στην ανάθεση της σχετικής σύμβασης. Με αυτόν τον τρόπο, το υφυπουργείο και η τουριστική Κύπρος θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία, ώστε να γίνεται συνεχής συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση του επιπέδου ικανοποίησης των περιηγητών, μέσα από τις κριτικές τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται επίσης το άρθρο 7(3) του νόμου, ώστε να διευκρινίζεται ότι τα κριτήρια κατάταξης των ξενοδοχείων διαχωρίζονται σε υποχρεωτικά και σε προαιρετικά κριτήρια κατάταξης, ενώ εισάγονται και πρόνοιες για αντιμετώπιση μεμονωμένων περιπτώσεων ξενοδοχείων που αιτούνται -στοιχειοθετημένα και με επαρκή αιτιολογία- περιορισμένης χαλάρωσης επί των κανονισμών, επιχειρήσεις «οι οποίες κατά τα λοιπά, υπερτερούν των καθορισμένων προϋποθέσεων για κατάταξη τους σε μια υπό του Άρθρου 4 του Νόμου προβλεπομένων τάξεων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα από το Υφυπουργείο Τουρισμού αντιμετώπισης τέτοιων περιπτώσεων, διασφαλίζοντας δικαιοσύνη καθώς και συνεχή βελτίωση του ξενοδοχειακού προϊόντος με νέες επενδύσεις».

.

  Ρεπορτάζ: Αδάμος Αδάμου  /  Φιλελεύθερος