Παραλίμνι: "Κατοχυρώστε το επάγγελμα του ψυκτικού"


Την κατοχύρωση των ψυκτικών και άλλων συναφών κλάδων ζητά μέσω επιστολής στους αρμόδιους φορείς ψυκτικός από το Παραλίμνι, με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στη Δερύνεια.

Το απολύτως λογικό αυτό αίτημα του εν λόγω ψυκτικού, συνοδεύεται (μεταξύ άλλων) από δύο εύλογα ερωτήματα: 

Το πρώτο είναι το πώς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκδίδει πιστοποιητικό καταλληλότητας προσωπικού (σχετικά με σταθερό εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμό και Αντλίες Θερμότητας) στους χειριστές, χωρίς το επάγγελμα να είναι κατοχυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές; 

Το δεύτερο ερώτημά αφορά το από πού, ή από ποιους αρμόδιους, μπορούν οι τεχνικοί Ψύξης και Κλιματισμού, να ενημερωθούν για τα θέματα ασφάλειας στην εργασία και την εκτίμηση κινδύνων; Διότι, όπως αναφέρει ο αποστολέας της επιστολής, "τόσα χρόνια που ασκώ το εν λόγω επάγγελμα κανείς δεν μας έχει ενημερώσει/επιμορφώσει για τέτοια θέματα, ούτε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών, αλλά ούτε και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Όσον αφορά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από το γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας πριν μερικά χρόνια, δεν κληθήκαμε να τα παρακολουθήσουμε, εφόσον ο κλάδος μας/ το επάγγελμά μας, ως Ψυκτικοί, δεν είναι επίσημα κατοχυρωμένο και ως εκ τούτου βρίσκεται στο περιθώριο".

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του κ. Ηλία Τόφα από το Παραλίμνι:

"ΘΕΜΑ꞉ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Έντιμοι Κύριοι,

 Σας αποστέλλω την παρούσα μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, που συνέβη στις 13/06/2020 στη Δερύνεια, κατά τη διάρκεια εγκατάστασης κλιματιστικού, και με την οποία θέλω να τονίσω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη, επιβάλλεται να τροχιοδρομηθεί άμεσα η κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ψυκτικού και Εγκαταστάτη Κλιματιστικών/Ψυκτικών Μονάδων, ενός επαγγέλματος με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, που υπάγεται λόγω της φύσης του στα επικίνδυνα επαγγέλματα σε θέματα ασφάλειας και υγείας και το οποίο δυστυχώς, δεν είναι ακόμη κατοχυρωμένο ως επάγγελμα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους. 

Δυστυχώς, όλοι όσοι ασχολούνται με το εν λόγω επάγγελμα, είτε με άλλο συναφές, τεχνικό επάγγελμα, δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ενημερωθεί, πέραν των βασικών, από κάποιον αρμόδιο για θέματα ασφάλειας στην εργασία και την εκτίμηση κινδύνων, είτε για τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, τους οποίους ο κάθε εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να εφαρμόζει μία Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ) και παράλληλα, να εφαρμόζει στην πράξη τα μέτρα που αυτή καθορίζει, όπως απαιτείται από το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας.

Πιο κάτω θα θέσω κάποια εύλογα ερωτήματα σχετικά με το πρόβλημα της μέχρι τώρα μη κατοχύρωσης του επαγγέλματος και κάποιες απαιτήσεις που πρέπει να έχει κάθε ψυκτικός, για να είμαστε σωστοί και ασφαλείς, όσο αυτό δύναται, στο επάγγελμά μας. Σκοπός και στόχος μου είναι, να συμβάλω με κάθε δυνατή προσπάθεια στην επίσημη κατοχύρωση του επαγγέλματος από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και να βοηθήσω τόσο εμένα τον ίδιο, όσο και κάθε συνάδελφο ψυκτικό-εγκαταστάτη κλιματιστικών μονάδων, στο να ενημερωθεί για θέματα ασφάλειας στην εργασία, για την εκτίμηση κινδύνων, για τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 και για την Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ). 

Επιπλέον, ένα άλλο μεγάλο και πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Ψυκτικών - Εγκαταστατών Κλιματιστικών Μονάδων είναι το γεγονός πως ο κάθε ένας ανειδίκευτος τεχνικός-συντηρητής κτλ., παρουσιάζεται ως Επαγγελματίας Ψυκτικός – Εγκαταστάτης Κλιματιστικών Μονάδων, θεωρεί το επάγγελμα αυτό ως «εύκολο» και ακίνδυνο που μπορεί ο οποιοσδήποτε να το εξασκεί, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο, όχι μόνον την δική τους ασφάλεια, αλλά και αυτήν των πελατών τους και να «ξεγελούν» φορολογικά το κράτος, αφού πολλοί από αυτούς το έχουν ως δεύτερο αδήλωτο επάγγελμα, το οποίο εξασκούν τα απογεύματα ή και τα Σαββατοκύριακα. 

Το πρώτο εύλογο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το πώς το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκδίδει πιστοποιητικό καταλληλότητας προσωπικού (σχετικά με σταθερό εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμό και Αντλίες Θερμότητας) στους χειριστές, χωρίς το επάγγελμα να είναι κατοχυρωμένο από τις αρμόδιες αρχές; 

Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά το από πού, ή από ποιους αρμόδιους, μπορούν οι τεχνικοί Ψύξης και Κλιματισμού, να ενημερωθούν για τα θέματα ασφάλειας στην εργασία και την εκτίμηση κινδύνων; Διότι, εξ όσων γνωρίζω τόσα χρόνια που ασκώ το εν λόγω επάγγελμα κανείς δεν μας έχει ενημερώσει/επιμορφώσει για τέτοια θέματα, ούτε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών, αλλά ούτε και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. Όσον αφορά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από το γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας πριν μερικά χρόνια, δεν κληθήκαμε να τα παρακολουθήσουμε, εφόσον ο κλάδος μας/ το επάγγελμά μας, ως Ψυκτικοί, δεν είναι επίσημα κατοχυρωμένο και ως εκ τούτου βρίσκεται στο περιθώριο. 

Παρακαλώ λοιπόν τις Αρμόδιες Αρχές όπως πράξουν τα δέοντα έτσι ώστε το επάγγελμα του Ψυκτικού – Εγκαταστάτη Κλιματιστικών Μονάδων κατοχυρωθεί και επισήμως ως επάγγελμα και η επαγγελματική άδεια όπως σταματήσει να δίδεται αυθαίρετα στον κάθε ανειδίκευτο εργάτη, αλλά όπως αυτή δίδεται, μόνον σε όσους είναι πλήρως καταρτισμένοι στον τομέα αυτό. 

Επίσης είναι θερμή μου παράκληση όπως διοργανωθούν όσον το δυνατόν πιο σύντομα σεμινάρια/επιμορφωτικές δράσεις σε θέματα ασφάλειας στην εργασία, για την εκτίμηση κινδύνων, για τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 και για την Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ), όπως απαιτεί το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας να έχει ο κάθε εργοδότης και αυτοεργοδοτούμενος. 

Τέλος παρακαλώ όπως εξεταστεί ζεστά το θέμα, διότι είναι κρίμα να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές από άγνοια ή/και ελλιπή ενημέρωση ή μη γνώσης για τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 και για την Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ), όπως απαιτεί το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας. 

Ευελπιστώ σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση και συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το επάγγελμα του Ψυκτικού – Εγκαταστάτη Κλιματιστικών Μονάδων, όπως εξεταστεί και επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της κατοχύρωσης του επαγγέλματος και όπως διοργανωθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για τα προαναφερθέντα ζητήματα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Με εκτίμηση

Ηλίας Τόφας"


neAmmochostos