Παραλίμνι: Δεκατέσσερα ξενοδοχεία ακύρωσαν τα αποχετευτικά τέλη

Δεκατέσσερις προσφυγές ξενοδοχειακών μονάδων στο Παραλίμνι με τις οποίες προσβάλλονταν τα αποχετευτικά τέλη για το έτος 2012 έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Δικαστήριο, με αποτέλεσμα οι σχετικές αποφάσεις του δήμου να ακυρωθούν. Συγκεκριμένα, οι προσφεύγοντες ζήτησαν ακύρωση των σχετικών τελών προβάλλοντας μια σειρά από λόγους. Ωστόσο, ως θέμα δημόσιας τάξης, εξετάστηκε κατά προτεραιότητα το κατά πόσο κατά την επιβολή των εν λόγω τελών, το Δημοτικό Συμβούλιου Παραλιμνίου συνεδρίαζε με νόμιμη σύνθεση.

Το Διοικητικό Δικαστήριο, μελετώντας τον σχετικό φάκελο του Δήμου Παραλιμνίου, διαπίστωσε ότι «εν πρώτοις, όπως αναγράφεται στο πρακτικό της εν λόγω συνεδρίας, δυο μέλη του Συμβουλίου, ήσαν απόντες, χωρίς να καταγράφεται η παραμικρή αιτιολογία, ούτε και να αναφέρεται οτιδήποτε για την απουσία τους, πέραν του ότι αυτοί ήσαν απόντες. Ούτε και προκύπτει από οποιοδήποτε σημείο του φακέλου ο λόγος απουσίας των συγκεκριμένων μελών από τη συγκεκριμένη συνεδρία, ούτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να δεικνύει ότι η εν λόγω απουσία ήταν εξ αντικειμένου δικαιολογημένη».

Παραπέμποντας σε σχετικές αποφάσεις το Δικαστήριο υπέδειξε ότι «η ημεδαπή νομολογία επί του συγκεκριμένου ζητήματος είναι πάγια και διαχρονική και τονίζει ότι όλα τα μέλη που συγκροτούν το συλλογικό όργανο έχουν υποχρέωση συμμετοχής στη σύνθεσή του, εκτός και αν η απουσία μέλους, εξ αντικειμένου, κρίνεται δικαιολογημένη». Υπό αυτά τα δεδομένα κρίθηκε ότι «η σύνθεσή του καθ’ ου η αίτηση Συμβουλίου, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 2/10/2012, ήταν παράνομη. Η δε πάσχουσα σύνθεση του εν λόγω οργάνου συμπαρασύρει σε ακυρότητα και την προσβαλλόμενη απόφαση».

Βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου ο Δήμος Παραλιμνίου όχι μόνο δεν θα εισπράξει τα επίδικα αποχετευτικά τέλη, αλλά καλείται να πληρώσει και τα έξοδα των ξενοδοχειακών μονάδων που άσκησαν τις προσφυγές.

  Γιάννης Νεάρχου