Ολοταχώς για ηλεκτρονικές εκποιήσεις


Το τελευταίο βήμα πριν την έναρξη των ηλεκτρονικών εκποιήσεων έγινε σήμερα με την έκδοση Διατάγματος από τον Υπουργό Οικονομικών για ηλεκτρονικές πωλήσεις ενυπόθηκου ακινήτου.

Υπενθυμίζεται πως οι ηλεκτρονικές εκποιήσεις ήταν μια επιθυμία και των ίδιων των τραπεζών με στόχο την μείωση του μεγάλου όγκου των ακινήτων που έχουν μαζευτεί στα χαρτοφυλάκια τους.


Μερικές από τις πρόνοιες του Διατάγματος είναι πως οι προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, έως το χρόνο λήξης της υποβολής των προσφορών. Επιπλέον, στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού θα καταγράφονται με πλήρη χρονοσήμανση οι υποβληθείσες προσφορές, με την πλειοδοσία να ξεκινά από την επιφυλασσόμενη τιμή και τους υποψήφιους προσφοροδότες να ενημερώνονται άμεσα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Τέλος, το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά κατατάσσεται πρώτος ως ο υψηλότερος προσφοροδότης.

Πηγή: Philenews/Insider