Νέα φάση στο λίφτινγκ του παραλιακού πεζόδρομου Παραλιμνίου


Την κατασκευή της φάσης Δ’ του συνολικού παραλιακού πεζόδρομου προγραμματίζει ο Δήμος Παραλιμνίου.


Η αφετηρία του παραλιακού πεζόδρομου είναι το Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίου Νικολάου δίπλα από τον Λιμενικό και τον Ναυτικό Σταθμό Παραλιμνίου και το τέρμα του συμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου και του Δήμου Δερύνειας, στο παραλιακό φυλάκιο των Ηνωμένων Εθνών. 

Τι θα περιλαμβάνει

Το προτεινόμενο έργο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος, θα αποτελεί συνέχεια προς τον Βορρά της υπό δημοπράτηση φάσης Γ΄ της συνολικής διαμόρφωσης της παραλιακής ζώνης του Δήμου Παραλιμνίου και περιλαμβάνει:

-Τον σχεδιασμό πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου

-Μικρά πλατώματα, καθιστικά, ελαφριά στέγαστρα και αστικό εξοπλισμό

-Δενδροφυτεύσεις με επιλογή κατάλληλων ειδών χλωρίδας

-Ράμπες και σκάλες όπου απαιτούνται

-Αντλιοστάσια και χώρους υγιεινής.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του, νοουμένου ότι δε θα υπάρξουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, λόγω διαφόρων εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων.

protaraspezodromos2

Τα βασικά χαρακτηριστικά του πεζόδρομου / ποδηλατοδρόμου

Όπως αναφέρεται στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχει διανοιγμένη παράκτια διαδρομή υποτυπώδης και χωμάτινη σε όλο το μήκος της περιοχής μελέτης, με πλάτος κυμαινόμενο κατά περίπτωση, ανάλογα με τις γεωμορφολογικές συνθήκες και το ιδιοκτησιακό καθεστώς ιδιωτικών και δημόσιων τεμαχίων.

Η διαδρομή δεν είναι σε όλο το μήκος συνεχής και ανεμπόδιστη και η πρόσβαση στις παραλίες είναι συνήθως εφικτή, αλλά όχι σύμφωνη με τις απαιτήσεις για ασφαλή προσπέλαση ΑΜΕΑ, οχημάτων εξυπηρέτησης κλπ. Η προσπέλαση της παράκτιας διαδρομής από κάθετους άξονες είναι ελλιπής και χωρίς διαβάθμιση και σήμανση. Οι χώροι στάθμευσης επίσης στους κόμβους σύνδεσης είναι αυτοσχέδιοι και ανεπαρκείς, κυρίως για την περίοδο μεγάλης ζήτησης.

Σε γενικές γραμμές η χάραξη του πεζόδρομου ακολουθεί πορεία σε απόσταση από την παραλιακή ζώνη σε υπερυψωμένη στάθμη, λόγω της παρουσίας συνεχών παραλιών που σχηματίζονται σε μικρές πτυχώσεις της ακτογραμμής.

protaraspezodromos3


Η χάραξη αυτή που υπαγορεύεται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του τοπίου έχει το πλεονέκτημα της συνεχούς επαφής με σημεία θέας, λειτουργεί ως όριο της εξοχικού τύπου οικιστικής δομής και των τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά έχει το μειονέκτημα της πολύπλοκης γεωμετρικά κάλυψης των υψομετρικών διαφορών για την άνετη και ασφαλή πρόσβαση στο πλήθος των συνεχόμενων παραλιών.

Σημειώνεται ότι η μελέτη χάραξης του παραλιακού πεζόδρομου, έγινε από μηδενική βάση χωρίς δεσμεύσεις από την υφιστάμενη κατάσταση, διερεύνηση όλων των παραμέτρων για τη διαθεσιμότητα και την καταλληλότητα του χώρου στα πλαίσια των εντολών της Τοπικής Αρχής για επιθυμητό συνολικό πλάτος πεζόδρομου οκτώ μέτρων (ποδηλατόδρομος τριών μέτρων και πεζόδρομος πέντε μέτρων). Εννοείται ότι η υφιστάμενη κατάσταση διευκολύνει σε μεγάλο μήκος της διαδρομής την υλοποίηση του παραπάνω στόχου. Σε τμήματα όπου το μικτό πλάτος των οκτώ μέτρων δεν είναι εφικτό προτείνεται μικρότερο συνολικό πλάτος 5 – 6 μέτρων (κοινή χρήση πεζών και ποδηλάτων).

Σε σημεία όπου ο σχεδιαζόμενος πεζόδρομος διαπερνά φυσικές κοίτες υδατορεμάτων γίνεται επιλογή της τοπικής γεφύρωσης με υπερυψωμένο διάδρομο. Οι κάθετοι άξονες και η διαμόρφωση κόμβων σύνδεσης είναι από τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζει η μελέτη σχεδιασμού. Στη μελέτη ελήφθησαν υπόψη όλα τα δεδομένα που δόθηκαν αρχικά από την Τοπική Αρχή, αλλά είναι πάντα εφικτή η βελτίωση και επαναχάραξη του δικτύου εφόσον προσκομισθούν και νεότερα στοιχεία από πολεοδομικές μελέτες ή δεσμεύσεις οικοδομικών αδειών.