Κοντά στο όριο των €10 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα δάνειαΚοντά στο ψυχολογικό όριο των 10 δις ευρώ βρέθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου ανήλθε σε 30.3%. 

Αξίζει να σημειωθεί πως δάνεια 4.6 δις ευρώ εξακολουθούν να θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα αν και αναδιαρθρώθηκαν και εφόσον συνεχίσουν να εξυπηρετούνται το επόμενο διάστημα, σταδιακά θα θεωρούνται ως εξυπηρετούμενα. 

Πάντως, μεγαλύτερο πρόβλημα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων οφείλεται στη μεταφορά του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην αναταξινόμηση δανείων ως χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση καθώς και σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης, διαγραφές δανείων, αποπληρωμές δανείων και διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία. Από την ανάλυση των πρόσθετων στοιχείων  που συλλέγει η ΚΤΚ όσον αφορά τα δάνεια τακτής λήξης , προκύπτει ότι βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, π.χ. τα ποσά που μεταφέρονται στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης και τις εισπράξεις έναντι αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων. 

«Όπως αναφέρεται πιο πάνω, στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πραγματοποιούνται, ωστόσο, και μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων».
Σε σχέση με τις αποπληρωμές μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μέσω διακανονισμού που αφορούν ή περιλαμβάνουν απόκτηση ακίνητης περιουσίας/μετοχών έναντι χρεών από τα πιστωτικά ιδρύματα, παρατηρείται ότι οι διευθετήσεις αυτές εφαρμόζονται κυρίως στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων καθώς επίσης και σε νοικοκυριά, σχολιάζει η Κεντρική Τραπεζα.

«Σημειώνεται ότι, για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Με βάση τον ορισμό αυτό, όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής. Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν στα €6.659 εκατ., από τα οποία €4.623 εκατ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω».
 

Philenews/Insider