Έτσι θα πάρετε αναστολή δόσης - Διαβάστε αναλυτικά


Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι δανειολήπτες καλύπτουν τους όρους συμμετοχής στο νέο σχέδιο αναστολής δόσεων.

Η απάντηση προς τους αιτητές για την έγκριση ή όχι της αίτησής τους θα δίνεται μέχρι τις 28/2/2021. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε χθες το σχετικό διάταγμα για την εφαρμογή του νέου μορατόριουμ (το οποίο φαίνεται να μην μπορεί να αξιοποιήσει μεγάλος αριθμός δανειοληπτών με οικονομικά προβλήματα) και δίνει ορισμένα παραδείγματα για να βοηθήσει τους δανειζόμενους. Ο «Φ» παρουσιάζει μερικές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

- Πελάτης έχει καταβάλει δύο δόσεις κατά τη διάρκεια των μηνών του πρώτου moratorium μετά την έγκριση της αίτησής του. Η τράπεζα έχει χειριστεί αυτές τις δύο δόσεις ως προπληρωμή για τις δόσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2021, μετά τη λήξη του moratorium στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (νοείται ότι η τράπεζα δεν έχει χρεώσει τόκους για αυτές τις δύο δόσεις). Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση;

O πελάτης έχει επωφεληθεί πλήρως την περίοδο των 9 μηνών και δεν είναι δικαιούχος του διατάγματος. Δύναται να μην καταβάλει δόσεις τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, καθώς οι δύο μήνες αυτοί έχουν προπληρωθεί και θα ξεκινήσει η αποπληρωμή των πιστωτικών του διευκολύνσεων από τον Μάρτιο του 2021.

- Πελάτης έχει καταβάλει δύο δόσεις πριν την υποβολή και έγκριση του αιτήματος του. Τι ισχύει ανάλογα με τις πιο κάτω περιπτώσεις;

Α. Πελάτης δεν ζήτησε την αναδρομικότητα και επιπρόσθετα ζήτησε από την τράπεζα να θεωρήσει αυτές τις δόσεις ως προπληρωμή.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν ζήτησε την αναδρομικότητα, οι δόσεις, σύμφωνα με το βασικό διάταγμα, παραμένουν ως πληρωμή έναντι των συμβατικών δόσεων για τις οποίες καταβλήθηκαν, ως εκ τούτου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προπληρωμές. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης, αν ανήκει στις κατηγορίες του νέου διατάγματος, θα δικαιούται, στην περίπτωση που εκδηλώσει ενδιαφέρον, περαιτέρω αναστολή για δύο μήνες.

Β. Πελάτης δεν ζήτησε την αναδρομικότητα και επίσης δεν ζήτησε από την τράπεζα οι δύο δόσεις αυτές να θεωρηθούν ως προπληρωμή. Ως αποτέλεσμα, ο πελάτης θα δικαιούται να εκδηλώσει ενδιαφέρον αναστολής, σύμφωνα με το νέο διάταγμα για την υπολειπόμενη περίοδο των 9 μηνών.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης, αν ανήκει στις κατηγορίες του νέου διατάγματος, θα δικαιούται, στην περίπτωση που εκδηλώσει ενδιαφέρον, περαιτέρω αναστολή για δύο μήνες.

Γ. Ο πελάτης ζήτησε να του επιστραφούν και του επιστράφηκαν τα χρήματα των δύο δόσεων που είχε καταβάλει.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης έχει επωφεληθεί τους 9 μήνες πλήρως και δεν είναι δικαιούχος του νέου σχεδίου αναστολής.

- Πελάτης έχει πολλαπλά δάνεια, τρεχούμενο και πιστωτική κάρτα και έχει επωφεληθεί πλήρως της περιόδου αναστολής των 9 μηνών αλλά μόνο για ένα από τα δάνεια του (καθώς είχε αιτηθεί και εγκριθεί μόνο για συγκεκριμένο δάνειο).

Σε αυτή την περίπτωση, αν ο πελάτης και οι πιστωτικές του διευκολύνσεις για τις οποίες δεν επωφελήθηκε ήδη από την προηγούμενη αναστολή δόσεων και τόκων και καλύπτονται από τις κατηγορίες του νέου διατάγματος θα δικαιούται, στην περίπτωση που εκδηλώσει ενδιαφέρον, αναστολή για 6 μήνες.

- Μικρομεσαία επιχείρηση διατηρεί δάνεια τα οποία είναι εξασφαλισμένα με πολλαπλές υποθήκες σε κύριες κατοικίες των μετόχων της. Τι ισχύει ανάλογα με τις πιο κάτω περιπτώσεις;

Α. Η μικρομεσαία επιχείρηση της οποίας οι εργασίες της βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το διάταγμα ή δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο, διατηρεί δάνειο / δάνεια επιχειρηματικού σκοπού εξασφαλισμένο/α με πολλαπλές κύριες κατοικίες η έκαστη αγοραία αξία των οποίων κυμαίνεται πάνω και κάτω των €350.000.

Η παράμετρος της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας μέχρι €350.000 δεν εφαρμόζεται στις κατηγορίες των επιχειρηματικών δανείων των εταιρειών που έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών με βάση το διάταγμα ημερομηνίας 8/1/2021 και των επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου.

Β. Η μικρομεσαία επιχείρηση της οποίας οι εργασίες της δεν βρίσκονται υπό υποχρεωτική αναστολή με βάση το διάταγμα  ή δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο, διατηρεί δάνειο / δάνεια επιχειρηματικού σκοπού εξασφαλισμένο/α με πολλαπλές κύριες κατοικίες η έκαστη αγοραία αξία των οποίων κυμαίνεται πάνω και κάτω των €350.000.

Είναι δικαιούχα για αναστολή τα δάνεια, τα οποία έχουν ως εξασφάλιση κύρια κατοικία με αγοραία αξία μέχρι €350.000. Στις περιπτώσεις δανείων με πολλαπλές εξασφαλίσεις κύριων κατοικιών θα είναι δικαιούχα τα δάνεια των οποίων όλες οι κύριες κατοικίες δεν  υπερβαίνουν τις €350.000. Στην περίπτωση που μια εκ των εξασφαλίσεων (κύρια κατοικία) υπερβαίνει τις €350.000, το εν λόγω δάνειο δεν είναι δικαιούχο για αναστολή.

- Τι ισχύει στην περίπτωση δανείου με χρονιαία δόσην που ενέπιπτε μέσα στην περίοδο της αναστολής δόσεων και τόκων του έτους 2020 και ανέστειλε τη χρονιαία δόση;

Σε αυτή την περίπτωσην ο πελάτης έχει επωφεληθεί τους 9 μήνες πλήρως και δεν είναι δικαιούχος του διατάγματος.

- Εταιρεία εστίασης, η οποία διατηρεί δάνειο επιχειρηματικού σκοπού και με βάση το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας στις 8 Ιανουαρίου 2021 δύναται να συνεχίσει υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης (delivery) ή/και πώλησης σε πακέτο (take away) δύναται να συμμετέχει στο νέο διάταγμα;

Ναι, δύναται να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, από την στιγμή που το διάταγμα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021 της έχει αναστείλει την κύρια λειτουργία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

- Επιχειρήσεις των οποίων οι εργασίες τους έχουν υποχρεωτικά ανασταλεί με το διάταγμα ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021 μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για πιστωτικές διευκολύνσεις που μπορεί να είναι εν μέρει για επιχειρηματικό και εν μέρει για καταναλωτικό σκοπό;

Εμπίπτουν μόνο πιστωτικές διευκολύνσεις επιχειρηματικού 

.

ΠΗΓΗ: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ