Έτοιμες οι αιτήσεις για φθηνό ρεύμα στους «μικρούς»


Μειώνεται κάθετα η γραφειοκρατία για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζομένους που θέλουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου από το κράτος. Στις 25 Νοεμβρίου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η αναθεωρημένη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2021, με ευνοϊκούς όρους για τους πολύ μικρούς επιχειρηματίες.

Το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση είναι μέχρι €800.000. Σε αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το συνολικό δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €120.000.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στο εξής να προσκομίζουν μόνο μία υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, σε προκαθορισμένο τύπο, ότι δεν υπόκεινται σε διαδικασία εκκαθάρισης/πτώχευσης, ανάλογα με την περίπτωση, ούτε έλαβαν ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης κατά τις 31/12/2019.

Αντίθετα, οι μεσαίες και μεγάλες μη προβληματικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή ότι κατά τις 31/12/2019  δεν ήταν ήδη προβληματικές.

Χθες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών οι υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι για να εξασφαλίσουν φθηνή χρηματοδότηση. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνται στην επιχείρηση κατά την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου επιδότησης, η δέσμευση ότι «δεν θα προβώ σε απολύσεις πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολώ χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως) και για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνίας έγκρισης του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων νέων επιχειρηματικών δανείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμβατό με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων». Θα υπογράφεται από τον εν δυνάμει υποψήφιο πελάτη δήλωση για επιστροφή της χορηγίας σε περίπτωση που η επιχείρηση αποτελεί προβληματική επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση μεταξύ άλλων να προσκομίζουν βεβαίωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως μέσο επιτόκιο καταβολής από το κράτος υπολογίζεται για όλες τις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους το 3,50% για τα πρώτα δύο έτη και 2,00% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για τις ΜμΕ και αυτοτελώς εργαζομένους και 1,50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσό δυνητικών δανείων των οποίων το επιτόκιο θα επιδοτείται υπολογίζεται περίπου 1,65 δις, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των νέων επιχειρηματικών δανείων για το 2019 (165 εκατ. ευρώ/μήνα) για τους 10 μήνες του 2020 (Μάρτιος – Δεκέμβριος 2020).

Η έγκριση του υπουργείου Οικονομικών για επιχορήγηση του επιτοκίου παραχωρείται αυτόματα με την έγκριση του δανείου από την τράπεζα, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια του σχεδίου. Ως προς τη διαδικασία καταβολής των επιδοτούμενων επιτοκίων για τα δάνεια τα οποία θα επιδοτείται το επιτόκιο, η κεφαλαιοποίηση των τόκων θα πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση κατά την 30/6 και 31/12 έκαστου έτους. Για το 2020, η πρώτη απαίτηση θα καταβληθεί μέχρι την 31 Μαρτίου του 2021 και θα καλύψει ολόκληρη την περίοδο από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020.