Έκθεση ΕΥ για Μαρίνα Παραλιμνίου: Επιπτώσεις από κατάρρευση κυματοθραύστη


Η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσίευσε σήμερα την Ειδική της Έκθεση με θέμα «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την κατάρρευση κυματοθραύστη στη Μαρίνα Παραλιμνίου» 

Όπως σημειώνεται  η εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας Παραλιμνίου (Εταιρεία «Α») δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τους όρους της περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης με αποτέλεσμα η κατάρρευση του λιμενοβραχίoνα στο υπό κατασκευή έργο της Μαρίνας Παραλιμνίου να προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων σε σχέση με τις αρχικές μετρήσεις που είχαν γίνει,

«Επιστήσαμε την προσοχή των αρμόδιων Αρχών όπως προχωρήσουν σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από την κατάρρευση του λιμενοβραχίονα στην υπό κατασκευή Μαρίνα Παραλιμνίου, ώστε να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση της περιοχής το συντομότερο δυνατό. Επιπρόσθετα, το ΤΠ να λάβει μέτρα ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση της Εταιρείας «Α» με τους ουσιώδεις περιβαλλοντικούς όρους της Γνωμάτευσης, καθώς επίσης να διασφαλίζει την έγκαιρη λήψη των εβδομαδιαίων εκθέσεων παρακολούθησης από την υπό αναφορά εταιρεία. Παράλληλα, το ΤΠ να διασφαλίσει την πιστή τήρηση και εφαρμογή των όρων της συμβάσης που σύναψε με τον εξωτερικό επιθεωρητή», αναφέρει στις γενικές συστάσεις της η ΕΥ.  

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο, όπως παρουσιάζονται στην έκθεση είναι τα ακόλουθα: 

Μέχρι και την ημέρα κατάρρευσης του κυματοθραύστη, δηλαδή έξι και πλέον μήνες μετά την έναρξη των λιμενικών εργασιών, οι κουρτίνες συγκράτησης αιωρούμενων στοιχείων/ ιζημάτων δεν είχαν εγκατασταθεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ουσιώδη όρο της Γνωμάτευσης.

Παρόλο που η Εταιρεία «Α» επανειλημμένα δεν εφάρμοζε τον όρο για τοποθέτηση κουρτίνων συγκράτησης σύμφωνα με τον προβλεπόμενο βασικό σχεδιασμό, το ΤΠ δεν έλαβε μέτρα εναντίον της, αλλά περιορίστηκε στην κατ΄ επανάληψη αποστολή επιστολών συμμόρφωσης, παρά τις υψηλές τιμές θολερότητας που εντόπισε.

 Διαπιστώσαμε καθυστερήσεις στην υποβολή των προβλεπόμενων εκθέσεων σχετικά με εβδομαδιαίες καταμετρήσεις ρευμάτων και θολερότητας και εβδομαδιαίες καταμετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων νερού και ιζήματος σε πέντε σημεία, όταν εκτελούνται εργασίες υψηλής εντάσεως που προκαλούν επαναιώρηση ιζημάτων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η έγκαιρη παρακολούθηση της συμμόρφωσης με ουσιώδεις περιβαλλοντικούς όρους της Γνωμάτευσης από το ΤΠ και κατά συνέπεια η λήψη κατάλληλων μέτρων εκεί όπου προκύπτει μη συμμόρφωση.

Με βάση τις εκθέσεις του εξωτερικού επιθεωρητή του ΤΠ διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις, τόσο στο επίπεδο του διαλυμένου οξυγόνου, όσο και των θαλάσσιων ιζημάτων, εντός του αλιευτικού καταφυγίου.

Διαπιστώσαμε περιόδους κατά τις οποίες ο εξωτερικός επιθεωρητής του ΤΠ δεν διεξήγαγε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους (δύο τη βδομάδα), ενώ δεν φαίνεται να παρείχε στο ΤΠ προτάσεις λύσεων σε προβλήματα που προέκυπταν, παρά μόνο περιοριζόταν στην καταγραφή των παρατηρήσεών του όπου εντόπιζε μη συμμόρφωση.