Διασφαλίζονται πλήρως οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ!

leftaaΤο Συμβούλιο ΕCO-FIN ενέκρινε σήμερα τη νέα τροποποιημένη κοινοτική οδηγία για την προστασία των μικρών καταθετών, που αποτελεί μια συνιστώσα της τραπεζικής ενοποίησης.

Η συμφωνία προβλέπει την τροποποίηση της υφιστάμενης κοινοτικής οδηγίας, η οποία θα γίνει πιο ισχυρή για τους καταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ.  Συγκεκριμένα, οι καταθέτες αυτής της κατηγορίας, όχι μόνο διασφαλίζονται πλήρως, αλλά επισπεύδεται και η αποζημίωσή τους σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας τράπεζας, αφού θα παίρνουν τα χρήματά τους μέσα σε 7 μέρες.

Τα ταμεία εγγύησης των καταθέσεων θα παραμείνουν εθνικά, ωστόσο με τη νέα νομοθεσία θα μπορούν να δανείζονται μεταξύ τους, ενώ γενικεύεται το μέτρο της προικοδότησης των εθνικών ταμείων μέσω της συνεισφοράς των τραπεζών, η οποία σε βάθος δεκαετίας θα πρέπει να φτάσει στο 0,8% του συνόλου των ασφαλισμένων καταθέσεων.