Αυτά είναι τα μέτρα της Κεντρικής για τράπεζες και δανειολήπτες


Σειρά εισηγήσεων για να υπάρξει συγκράτηση των επιπτώσεων.
Σειρά εισηγήσεων εν είδει υποστηρικτικών μέτρων, τόσο για τις τράπεζες, όσο και για τους δανειολήπτες, εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστωτικές διευκολύνσεις, άμεση παροχή ρευστότητας με ευνοϊκούς όρους, στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, καθώς και χορήγηση νέων βραχυπρόθεσμων πιστωτικών διευκολύνσεων για σκοπούς χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τo Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στο οποίο συμμετέχει ο Διοικητής, συνήλθε και έλαβε αποφάσεις για τη συνέχιση της παροχής ρευστότητας στα τραπεζικά ιδρύματα και τη στήριξη ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ούτως ώστε να στηριχθεί η πραγματική οικονομία στο σύνολο της, ένεκα των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση του COVID -19. 

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, με την ενεργή συμμετοχή της ΚΤΚ  έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:

  • Άμεση παροχή πρόσθετης ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης με ευνοϊκούς όρους με στόχο τη στήριξη παροχής τραπεζικών διευκολύνσεων ιδίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Προσωρινή επέκταση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν και αυτές στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας  και ενδέχεται να επιδράσουν θετικά στο κόστος δανεισμού. Το εν λόγω μέτρο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. 
  • Προσωρινή απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίων και ρευστότητας: τα αποθέματα κεφαλαίων που ελευθερώνονται για τις κυπριακές συστημικές τράπεζες ανέρχονται σε €1,3 δις περίπου. Η ΚΤΚ αναμένει από τις τράπεζες όπως τα χρησιμοποιήσουν επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευελιξία για να στηρίξουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά που αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από την εξάπλωση του COVID – 19. Η στήριξη από τις τράπεζες αναμένεται να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, καθώς και χορήγηση νέων βραχυπρόθεσμων πιστωτικών διευκολύνσεων για σκοπούς χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. 

Παράλληλα, τονίζεται ότι η εφαρμογή συνετών τραπεζικών πρακτικών πρέπει να συνεχιστεί, ούτως ώστε η ανθεκτικότητα των κυπριακών τραπεζών να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Πέραν των πιο πάνω μέτρων, η ΚΤΚ επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα, στα πλαίσια των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες. Επιπρόσθετα, σε τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, θα ζητηθεί από τις τράπεζες να καταθέσουν τις δικές τους ενέργειες και μέτρα που προτίθενται να λάβουν για ενίσχυση και στήριξη των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δεδομένων των χαλαρώσεων που παραχώρησαν η ΕΚΤ/ΚΤΚ. 


ΠΗΓΗ:sigmalive