Ανοίγουν 15 θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας

0
404

Το Υπουργείο εργασίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την απασχόληση 15 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 2016 για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα μήνες και με μέγιστη  περίοδο απασχόλησης του είκοσι τέσσερεις μήνες.

Οι θέσεις αφορούν, εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλίμακα Α8) στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρίες, για την εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας για την περίοδο 2018-2020.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και για υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (link is external)ή στα τηλέφωνα 22815028 και 22815120.